Date: 2013-12-18 06:24 am (UTC)
Вот, кстати, список ректоров, шифруйте фамилии:

COLLEGIUM VILNENSIS SOCIETATIS IESU /
VILNIAUS JĖZUITŲ KOLEGIJA (1570–1579)
Stanislaus Warszavicius / Stanislovas Varševickis (1570-1578)
Jacobus Wuiecus / Jokūbas Vujekas (1578–1579)

ACADEMIA ET UNIVERSITAS VILNENSIS SOCIETATIS IESU /
JĖZAUS DRAUGIJOS AKADEMIJA IR UNIVERSITETAS (1579–1773)
Petrus Skarga / Petras Skarga (1579–1582)
Garcia de Alabiano / Garsija Alabijanas (vicerector 1584; 1585–1592)
Fridericus Bartscius / Fridrikas Barčas (1592–1595)
Leonardus Krakerus / Leonardas Krakeris (1595–1600)
Paulus Boxa / Paulius Bokša (vicerector 1582–1584; 1600–1602)
Adamus Brocus / Adomas Brokas (1602–1605)
Michael Ortizius / Mykolas Ortizas (1605–1608)
Stanislaus Wloszek / Stanislovas Vlošekas (1609–1611)
Simon Niklevicius / Simonas Niklevičius (1611–1614, 1625–1629)
Michael Salpa / Mykolas Salpa (vicerector 1614–1615, 1615–1618)
Joannes Gruzevski / Jonas Gruževskis (1618–1625, 1641–1643)
Philippus Frisius / Pilypas Frizijus (1629–1632)
Simon Ugniewski / Simonas Ugnievskis (1632–1637)
Melchior Schmelling / Merkelis Šmelingas (1638–1641)
Benedictus de Soxo / Benediktas de Soksas (1643–1646)
Albertus Cieciszewski / Albertas Cieciševskis (1646–1649)
Joannes Rywocki / Jonas Rivockis (vicerector 1649–1650)
Gregorius Schonhoff/ Grigalius Šionhofas (1650–1653)
Albertus Wiiuk - Koialovicius / Albertas Kojalavičius (1653–1655)
Sigismundus Lauxmin / Žygimantas Liauksminas (vicerector 1656–1657)
Casimirus Wiiuk - Koialovicius / Kazimieras Kojalavičius (vicerector 1657–1659; 1659–1661)
Michael Ginkiewicz / Mykolas Ginkevičius (1661–1663)
Daniel Butwill / Danielius Butvilas (1663–1666)
Andreas Wolovicius / Andrius Valavičius (1666–1669)
Stanislaus Tupik / Stanislovas Tupikas (1669–1672)
Balthasar Rogalski / Baltazaras Rogalskis (1672–1675)
Paulus Bochen / Paulius Bochenas (1675–1678)
Andreas Rybski / Andrius Ribskis (1678–1681, 1691–1694)
Ladislaus Rudzinski / Vladislovas Rudzinskis (1681–1683)
Michael Mazowecki / Mykolas Mazoveckis (1683–1684)
Petrus Kitnowski / Petras Kitnovskis (1684–1688)
Franciscus Kucewicz / Pranciškus Kucevičius (1688–1691)
Balthasar Danquart / Baltazaras Dankvartas (1694–1697)
Christophorus Losiewski / Kristupas Losevskis (1697–1701)
Jacobus Hladovicki / Jokūbas Hladovickis (1701–1704)
Martinus Godebski / Martynas Godebskis (vicerector 1704)
Tobias Arent / Tobijas Arentas (1705–1710, 1716–1720, 1721–1724)
Mathias Karski / Motiejus Karskis (1710–1713)
Christophorus Limont / Kristoforas Limontas (1713–1716)
Christophorus Garszwillo / Kristupas Garšvila (1720–1721)
Stanislaus Sokulski / Stanislovas Sokulskis (1724–1727, 1731–1735)
Ladislaus Dauxa / Vladislovas Daukša (1727–1731, 1741–1745)
Carolus Bartolt / Karolis Bartoltas (1735–1738)
Josephus Sadowski / Juozapas Sadovskis (1738–1741)
Franciscus Rosciszewski / Pranciškus Rosciševskis (1745–1752)
Joannes Juraha-Giedroyc / Jonas Juraga-Giedraitis (1752–1755)
Martinus Brzozowski / Martynas Bžozovskis (1755–1759)
Stanislaus Haslowski / Stanislovas Haslovskis (vicerector 1759–1760)
Ignatius Żaba / Ignotas Žaba (1760–1763, 1774–1779)
Casimirus Wazgird / Kazimieras Vazgirdas (1763–1766)
Casimirus Przeciszewski / Kazimieras Pšeciševskis (1766–1769)
Josephus Jankowski / Juozapas Jankovskis (1769–1772)
Antonius Skorulski / Antanas Skorulskis (1772–1774)

SCHOLA PRINCEPS MAGNI DUCATUS LITHUANIAE (1773 - 1797), SCHOLA PRINCEPS VILNENSIS (1797 –1803) /
LIETUVOS VYRIAUSIOJI MOKYKLA(1773 - 1797), VILNIAUS VYRIAUSIOJI MOKYKLA (1797 –1803)
Jean Chevalier / Jonas Ševaljė (1779–1780)
Martinus Poczobutt / Martynas Počobutas (1780–1799)
Hieronymus Stroynowski / Jeronimas Stroinovskis (1799–1806)

IMPERATORIA UNIVERSITAS VILNENSIS / ВИЛЕНСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ /
VILNIAUS IMPERATORIŠKASIS UNIVERSITETAS (1803–1832)
Josephus Mickiewicz / Juozapas Mickevičius (vicerector 1806)
Joannes Sniadecki / Jonas Sniadeckis (1807–1815)
Joannes Lobenwein / Jonas Lobenveinas (vicerector 1815–1817)
Simon Malewski / Simonas Malevskis (1817–1822)
Andreas Benedictus Kłągiewicz / Andrius Benediktas Klongevičius (vicerector 1822–1823)
Josephus Twardowski / Juozapas Tvardovskis (1823–1824)
Venceslaus Pelikan / Vaclovas Pelikanas (1824–1832)
From:
Anonymous( )Anonymous You may post here only if varandej has given you access; posting by non-Access List accounts has been disabled.
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varandej: (Default)
varandej

December 2018

S M T W T F S
      1
2 34 5 67 8
9 10 11 12 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Mar. 22nd, 2019 08:06 am
Powered by Dreamwidth Studios